Seznam referenčnih del obsega:

  • Izdelava načrtov cestno prometne infrastrukture na nivoju idejnih zasnov, IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije (ureditve cest, križišč, avtobusnih postajališč, servisnih površin, površin za kolesarje in pešce);
  • Izdelava študij prometno varnostnih analiz s predlogi ureditve odsekov lokalnih in državnih cest;
  • Recenzije projektne dokumentacije (načrti gradbeno prometnih ureditev, prometno varnostne analize, načrti ureditev v času gradnje, prometne študije, ….);
  • Izdelava presoj varnosti cest na lokalnem in državnem cestnem omrežju;
  • Izdelava projektnih nalog za izdelavo projektov cestno prometne infrastrukture;
  • Izdelava načrtov šolskih poti.

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo